PROSJEKT "BEDRE LÆRINGSMILJØ"

 

"Man behøver ikke være dårlig for å bli bedre"

Januar 2015 ble Risøyhamn skole, som en av de kommunale skolene i Andøy,

med i prosjektet "Bedre læringsmiljø". Prosjektet går over fire semester og er

i regi av Utdanningsdirektoratet. Det følges opp av Fylkesmannen i Nordland.

De tre fasene i prosjektet er: Avdekking og stopping av krenkelser og mobbing,

autorativ klasseledelse og organisasjonsutvikling.

 

Våren 2015 var fokus på avdekking og stopping av krenkelser og mobbing. Selv om skolen har hatt gode handlingsplaner og rutiner på dette, var det verdifullt å få nye redskaper og innspill på hvordan man kan avdekke og få stoppet mobbing. Risøyhamn skole har null-toleranse for mobbing, og det arbeides kontinuerlig med temaet. En gang i året gjennomfører vi "Ikke anonym undersøkelse" på alle elevene fra 1. til 10. klasse. Dersom det avdekkes mobbing eller krenkelser, settes det i gang en omfattende prosess for å få slutt på dette.

 

Høsten 2015 begynte vi å jobbe med autorativ klasseledelse. Autoritativ ledelse kjennetegnes ved at den legger vekt på positiv relasjonsbygging og grensesetting. De to dimensjonene skal ikke være motsetninger, men godt integrert og samkjørt.

Lærerne ved Risøyhamn skole skal:

 Ha høy bevissthet om hvor viktig dialogen lærer-elev er

• Ta ansvar for kvaliteten på relasjonen lærer-elev

• Gi tydelige beskjeder og instruksjoner

• Gi hver enkelt direkte tilbakemeldinger på arbeidsinnsats, læringsmål og atferd

• Etablere et positivt klima og arbeidsro

• Gjøre bruk av lærers kunnskap om støttende dialog, oppsummering, spørsmål og liknende

• Vektlegge å utvikle elevenes læringsstrategier

• Sørge for en god struktur på undervisningen, med en markert start og avslutning 

 

© 2021 Risøyhamn Skole Webansvarlig Ann-Brita