top of page
FAGFORNYELSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.20 trådte det nye læreplanverket, fagfornyelsen, i kraft.

Målet med fagfornyelsen er at elevene skal oppleve at opplæringen har relevant innhold, god progresjon og er preget av arbeids- og vurderingsmåter som fremmer dybdelæring, forståelse og relevant kompetanse.

 

Dybdelæring er å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjent situasjoner, alene eller sammen med andre.

Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Risøyhamn skole jobber i stor grad prosjektbasert og tverrfaglig, og i en verden som er i stadig endring har vi stor tro på at dette er fremtidens skole. Skolen har fantastiske spesialrom, og mye av undervisningen foregår der.

fagfornyelsen.png
bottom of page