top of page
Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Risøyhamn skole har siden våren 2015 vært Lektor2-skole. Dette er ei nasjonal realfagsatsing, og et samarbeid mellom Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo og skolen for å sette fokus på realfagene. 

Målet for Lektor2-ordningen har tre hovedaspekter

  • Pedagogisk aspekt: Relevant, aktuell og praksisnær opplæring og innføring i realfagene.

  • Rekrutteringsaspekt: Prosjektet kan ses som en rekrutteringsarena for både å vekke elevenes interesse for de teknologiske og realfaglige fagområdene.

  • Samarbeidsaspekt: Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom skole og øvrig arbeidsliv.

Vi har et samarbeid med Narom om å utvikle et undervisningsopplegg, hvor elevene i 8. og 9. klasse skulle aktiviseres og utfordres gjennom utforskende oppgaver. Undervisningsopplegget er knyttet til målene i naturfag og matematikk i læreplanen.

 

 

 

           

Realfagslærerne Trond Korslund og Børge Folden var

prosjektansvarlige skoleåret 2015-2016.

Ordningen skal bidra til å skape gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv, og styrke de yrkesfaglige aspektene ved opplæringen.

Videre skal ordningen bidra til å øke elevenes læringsutbytte og motivasjon for fagene. Ordningen kan også bidra til å heve læreres kompetanse. 

Et slikt samarbeid vil øke læringsutbyttet for elevene, og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen, og sammen med faglærere utarbeides gode undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag og elevenes forståelse.

bottom of page