top of page
ppd-logo.png

PP-tjenesten

Opplæringsloven pålegger alle kommuner å ha en pedagogisk psykologisk tjeneste. Andøy kommune er med i det interkommunale PPT-samarbeidet "PPD for Vesterålen og Lødingen", som bistår skolen med faglige råd og veiledning, og tilrettelegge for gode utviklings- og lærebetingelser for barn og unge.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, og voksnes rett til spesialundervisning.

Rammeverket for PPT finnes i opplæringsloven § 5-6 og § 19 i barnehageloven.

Hvordan tar du kontakt med PP-tjenesten?

For at PP-tjenesten skal kunne starte sitt arbeid må det foreligge en formell henvisning. 

Når skolen skal henvise en elev, vil vi først drøfte dette i ressursteam, hvor skolen og PP-tjenesten samarbeider. Før skolen henviser en elev til PP-tjenesten skal det være gjort et forarbeid ved skolen, som kartlegging og utprøving av tiltak.

Elever og foresatte kan kontakte PP-tjenesten direkte, men da alle henvisninger til PP-tjenesten skal oppsummeres i en sakkyndig vurdering om mulig spesialundervisning, må skolen involveres i arbeidet. Det er derfor mest hensiktsmessig å gjøre henvisningsarbeidet sammen med skolens rådgiver.

 PPD Vesterålen og Lødingen
Havnegata 1
8400 Sortland

POSTADRESSE
Postboks 97
8401 Sortland

Hjemmeside:

https://www.ppdvl.no

bottom of page