top of page

REKTOR HAR ORDET

Respekt - samhold - læring i fokus

 

Det er viktig å ha visjoner og mål for det man holder på med. Vår visjon er: respekt - samhold - læring i fokus. Skolegangen elevene har her på Risøyhamn skole er en viktig del av livet. Det elevene lærer her, danner grunnlaget og er ryggraden i det de skal gjøre videre i livet.

 

Risøyhamn skole har et ønske om å skape en skole med respekt og samhold i et kreativt og faglig læringsmiljø. For å få til dette må alle bidra. Vi skal ha respekt for at vi alle er forskjellige, og ha null-toleranse for mobbing og krenkende adferd.

 

Elevene må jobbe aktivt for å lære fag, for læring er hardt arbeid. Det vektlegges tre faktorer som er viktige for at barn og ungdom skal lykkes i skolearbeidet. Elevene skal oppleve motivasjon,  mestring og se muligheter. Skolen må jobbe for at alle opplever mestring i skolehverdagen, og på den måten motiveres og ser muligheter.

 

Vi må gi elevene muligheten til å bli gode ved å skape et godt skolemiljø, ha hensiktmessige lokaler, gode læremidler og tilpasset opplæring for alle elever. Skolen ønsker også et nært samarbeid med foresatte slik at vi kan nå felles mål for våre barn og ungdom.

 

Vi ønsker også at elevene skal være nærmere der beslutningene tas og satser på økt elevmedvirkning gjennom Elevrådet. Barn og ungdom må møtes med utfordringer og tillit, og det er positivt at de blir hørt og får anledning til å komme med sine meninger.

 

Dette får vi til sammen!

 

Ann-Brita Gregersen

Rektor Risøyhamn skole

bottom of page